Regulamin

Regulamin sklepu internetowego My Lovely Box

określający m.in. zasady zawierania umów poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy: MY LOVELY BOX, działający pod adresem: www.mylovelybox.pl, prowadzony jest przez: EURO CREATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w/przy: ul. Mazowiecka 6/8 lok.410, 00-048 Warszawa, działającej pod numerem NIP: 5252976128, REGON: 52665978900000.

2. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym: MY LOVELY BOX, a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.

3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).

4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Klienci są obowiązani zapoznać sięz postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu.

5. Każdy Klient zobowiązany jest przestrzegać postanowienia Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

6. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie internetowej Sklepu: www.mylovelybox.pl w hiperlink : ,,Regulamin Sklepu". Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować.

7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu: www.mylovelybox.pl, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610, ze zm.). Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna i dostawy wskazanego Towaru za cenę i na warunkach określonych w opisie.

II. DEFINICJE

Regulamin - niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usług Sklepu przez Klientów.

Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

Klient - osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła co najmniej 13 lat (pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Sklep.

Formularz Zamówienia - Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży m.in. sposobu dostawy i płatności.

Koszyk - element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości nabywanych Produktów.

Sklep - serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: www.mylovelybox.pl, pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

Sprzedawca - EURO CREATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w/przy: ul. Mazowiecka 6/8 lok.410, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w: Warszawie, Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0001063265, NIP: 5252976128, który prowadząc działalność zarobkową lub zawodową proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej.

Towar - rzecz ruchoma, będąca przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem i Klientem, którego warunkisprzedaży określa Formularz Zamówienia.

Towar z elementami cyfrowymi - towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączonytaki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie.

Produkt - każdy towar lub usługa, w tym nieruchomości, usługi cyfrowe i treści cyfrowe, a także prawa i obowiązki.

Środowisko cyfrowe - sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe, wykorzystywane przez Konsumenta w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich.

Integracja - połączenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z elementami środowiska cyfrowego Konsumenta i włączenie ich do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z Umową o dostarczani treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

Kompatybilność - współdziałanie treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania.

Funkcjonalność - zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia.

Interoperacyjność - zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru tego samego rodzaju.

Internetowa platforma handlowa - usługa korzystająca z oprogramowania, w tym ze strony internetowej, z części strony internetowej lub aplikacji, obsługiwanego przez przedsiębiorcę lub w jego imieniu, w ramach której umożliwia się Konsumentom zawieranie z innymi przedsiębiorcami umów na odległość lub osobom fizycznym, niebędącym przedsiębiorcami zawieranie umów na odległość z innymi osobami fizycznymi, niebędącymi przedsiębiorcami.

Dostawca internetowej platformy handlowej - przedsiębiorca, który obsługuje internetową platformę handlową, dostarcza podmiotom internetową platformę handlową lub umożliwia korzystanie z tej platformy.

Umowa - umowa sprzedaży Towarów na odległość, zawarta przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle przez Formularz Zamówień.

III. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEN

1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

2. Główne parametry, decydujące o plasowaniu ofert, przedstawionych Konsumentowi w wyniku wyszukiwania, przedstawiane również w bezpośrednim powiązaniu z daną ofertą, w widoczny sposób, są następujące:  Aby porządkować wyniki wyszukiwania, sklep korzysta z wielu kryteriów, m.in historia zakupów, popularność produktów, aktualne promocje, dostępność w magazynie.

3. Sklep oznacza oferty sponsorowane oraz płatne reklamy. Informacje te są przedstawiane w bezpośrednim powiązaniu z danym wynikiem wyszukiwania, w widoczny sposób, który wyróżnia się z ogólnego interfejsu.

4. Sprzedawca stosuje indywidualne dostosowanie cen proponowanych ofert, na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

5. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić, zawierającą należny podatek (cena brutto). Koszt dostawy nie jest wliczony w cenę, gdyż zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy Produktu.

6. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, opisaną w ustępie poprzednim, Sklep niezwłocznie poinformuje Konsumenta o tym fakcie, wyjaśniając przyczynę różnicy ceny. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyrażnej zgody Konsumenta.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen, znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. W razie wprowadzenia promocji, Sklep informuje Klientów o najniższej cenie Produktu z ostatnich 30 dni.Jeśli Produkt jest w sprzedaży krócej niż 30 dni, cena przed promocją to najniższa cena od momentu wprowadzenia Produktu do Sklepu. Informacje te są przedstawiane obok ceny promocyjnej Produktu.

9. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony: www.mylovelybox.pl lub e-mailowo na adres: info@mylovelybox.pl , 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

10. Zamówienie Produktu realizuje się poprzez wybranie Towaru, którymi Klient jest zainteresowany, kliknięcie przycisku "DODAJ DO KOSZYKA", znajdującego się przy opisie Produktu, a następnie, z poziomu "KOSZYK", znajdującego się w zakładce Sklepu, wypełnienie Formularza Zamówienia, w tym wyboru formy dostawy i zapłaty bądź wyboru opcji zapłaty przy odbiorze, jeśli takowa jest dostępna dla wybranego Produktu, a następnie kliknięcie potwierdzenia zakupu.

11. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na swój adres e-mail, podany w Formularzu Zamówienia.

12. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:   

 a) w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego, po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę.

 b) w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po    zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie, na koncie bankowym Sklepu.

13. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od: 9:00, do: 18:00. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 18:00, w soboty, niedziele lub święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

14. Klient otrzyma wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest rozumiane jako świadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jego otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

15. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon. Na życzenie Klienta zostanie również wystawionai wysłana Klientowi faktura (art. 106b ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarówi usług, t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570, ze zm.).

16. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

a) E-mail - info@mylovelybox.pl   

b) Telefon - +48733099323     

c) Adres korespondencyjny - ul. Mazowiecka 6/8 lok.410     

d) Adres w celu realizacji odstąpienia od Umowy: info@mylovelybox.pl

17. Sprzedawca weryfikuje autentyczność recenzji, wystawionych przez Klientów, którzy zakupili Produktyw Sklepie, w następujący sposób:  Sklep udostępnia kupującym link, pod którym mogą zostawić opinię.

18. Sprzedawca nie zamieszcza fałszywych lub zniekształconych recenzji. Opublikowane recenzje sązarówno pozytywne, jak i negatywne.

19. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

IV. DOSTAWA I KOSZTY TRANSPORTU

V. REALIZACJA PLATNOŚCI

1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

    1) za pobraniem - przy odbiorze przesyłki;

    2) przelewem, na rachunek bankowy - 63 1090 0088 0000 0001 5576 9535;

    3) Płatność on-line za pośrednictwem platformy płatniczej PayU S.A .

2. Szczegółowe zasady i warunki dokonywania płatności za pośrednictwem banków lub innych dostępnych serwisów określają właściwe regulaminy odpowiednich banków i serwisów.

3. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie, w terminie do dwóch (2) dni roboczych, od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty, przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługę Sklepu: info@mylovelybox.pl (e-mail).

VI. REKLAMACJA

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności Produktu z Umową. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności Towaru na Konsumenta, w tym w szczególności umówsprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będące Towarem, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 23kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610, ze zm.), dotyczących rękojmi za wady.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Produktu, który to brak istnieje w chwili jego dostarczenia.

3. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawcamoże dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdyKonsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową, w sposób wybrany przezKonsumenta, jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić do prowadzenia Produktu do zgodności z Umową.

4. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Konsument poinformował go o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta,uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany,w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.W tym celu Konsument udostępni Sprzedawcy Produkt, podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Produkt na swój koszt. Jeżeli Produkt został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Produktu z Umową, Sprzedawca demontuje Produkt oraz montuje go ponownie, po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

5. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny odstąpieniu od Umowy, gdy:

 a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową;

b) Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową; 

c) brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić     Produkt do zgodności z Umową;

d) brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy, bez uprzedniego żądania jego naprawy albo wymiany; 

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyrażnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do    zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

6. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową pozostaje do wartości produktu zgodnego z Umową. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny, niezwłocznie, nie póżniej niż w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

7. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową jest istotny.

8. W razie odstąpienia od Umowy Konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt.Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie póżniej niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jak im posłużył się Konsument, chyba że Konsument wyrażnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9.Reklamacje dotyczące Produktów, mogą być zgłaszane:

 1. na piśmie, na adres siedziby Sprzedawcy: ul. Mazowiecka 6/8 lok.410;
 2. pocztą elektroniczną, na adres e-mail: info@mylovelybox.pl .

10. Reklamacja powinna zawierać:

 1. dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer
 2. telefonu kontaktowego);
 3. wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania;
 4. numer Zamówienia, widniejący w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia;
 5. oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury) może ułatwić złożenie reklamacji, ale
 6. nie jest niezbędny do jej złożenia.

11. Powyższe przepisy nie wyłączają możliwości udzielenia przez Sprzedawcę gwarancji na zakupioneProdukty, co przewiduje osobny regulamin gwarancyjny.

12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Ci m.in. w odniesieniu do umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według Twojej specyfikacji lub służący zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

VII. PRAWO ODSTAPIENIA

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.),Konsument może odstąpić od Umowy dotyczącej Produktów, zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny,składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu (14) dni, licząc od dnia wydania Towaru(tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Termin ten uważa się za zachowany, jeśli Konsumentwyśle oświadczenia, przed jego upływem.

2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy wysłać na adres: ul. Mazowiecka 6/8 lok.410.

4. Konsument zwróci Sprzedawcy Towar w terminie czternastu (14) dni od dnia, w którym odstąpił odUmowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

5. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

6. Zwrotu Towaru należy dokonać na adres Sprzedawcy: info@mylovelybox.pl

7. Sprzedawca, w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru, przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy sposób dostarczenia, oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyłKonsument.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany wedługspecyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest Towar, ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótkitermin przydatności do użycia;
 3. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartośćzależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, któregopo otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względówhigienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu nazostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
 6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 8. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca niesprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
 9. o dostarczanie Towarów z elementami cyfrowymi, usług cyfrowych lub treści cyfrowych, niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyrażną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał mu potwierdzenie;
 10. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 11. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 12. w której Konsument wyrażnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi, niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne, niż części zamienne, niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych Usług lub Towarów;
 13. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku, w którym Konsument wyrażnie zażądął od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyrażną i uprzednią zgodą Konsumenta.

12. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość przysługuje Konsumentom oraz Przedsiębiorcom na prawach Konsumenta.

VIII. POZASADOWE ROZWIAZYWANIE SPORÓW

1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z: 

- Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.Wykaz Inspektoratów znajduje się pod adresem: https://www.uokik.gov .pl/wazne_adresy.php#faq595. 

- Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov .pl/wazne_adresy.php#faq596.  - Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. 

- Internetowej platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

2. Niniejszy rozdział zatytułowany , Pozasądowe rozwiązywanie sporów" nie znajduje zastosowania wobec Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania Umowy sprzedaży Produktów, znajdujących się na stronie Sklepu.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie internetowej www. mylovelybox.pl, w zakładce: ,,Regulamin Sklepu".

4. Aby móc korzystać z Usług Sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www, jak również podanie adresu e-mail, umożliwiającego przesłanie informacji, dotyczących realizacji zamówienia.

5. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom, zamieszczania na stronie Sklepu treści bezprawnych.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają przepisy prawa.

8. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla Konsumenta, niż postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.) są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.

9. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie.

Zatacznik 1: Formularz odstapienia od zawartej Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Miasto/Wieś:_________dnia:_____________r

Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta:

Imię i nazwisko:_____________

Adres: ______________________

E-mail:______________________

Tel: _________________________

Przedsiębiorca:

Nazwa: MY LOVELY BOX

Adres: info@mylovelybox.pl

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA LUB PRZEDSIĘBIORCE NA PRAWACH KONSUMENTA

Niniejszym, działajac na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U.

z 2020 r. poz. 287, ze zm.), w brzmieniu:

Art. 27 ustawy o prawach konsumenta

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

​informuje o odstąpieniu od umowy, zawartej dnia ________________ .r., polegającej na: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o zwrot następującej kwoty pieniężnej, wynikającej z odstąpienia

od umowy: ________________ zł ( słownie: ______________________________ ) którą należy przeliczyć na nastepujący numer rachunku bankowego: ____________________________________________________________

..........................................................
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.